top of page

New Harmonized EU Commission Regulation for Bisphenol A


EN

Updated statement on the use of BPA in 19ltr PolyCarbonate (PC) Bottles

August 2017: The Directorate-General for Health and Food Safety published the modified Draft Measure on the use of bisphenol A in varnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials.

October 2017: In their meeting on the 25th of September 2017 the European Commission, supported by a qualified majority, approved the new harmonized Regulation which is to be implemented throughout the European Union.

As a result:

- The use of BPA as a monomer in the production of plastic materials and articles is authorized by the (EU) No 10/2011, with the SML of 0,05 mg/kg.

The experts group of FDE and Plastics Europe welcomed this positive voting, being a science-based step to resolve the distortion on European markets while maintaining a high level of consumer protection.

Based on this conclusion the SWCA declares that according to the terms and conditions set in their Members Technical Code, their Code of Conduct, as well as regulations implemented within their Hygiene Awareness Program the certified SWCA -members are audited and mandated on the implementation of the proper health and safety protocols for their used products and services.

Conclusion:

SWCA accredited members (bottlers and distributors) supply water in containers (19ltr PC bottles) approved and safe for food and drink consumption!

More related articles on BPA:

SK

Nové harmonizované nariadenie Komisie EÚ

pre bisfenol A

August 2017: Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín zverejnilo upravený Návrh opatrenia o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie tejto látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami v ramci ec.europa.eu

Október 2017: Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2017 schválila Európska komisia kvalifikovanou väčšinou nové harmonizované Nariadenie, ktoré sa má implementovať v celej Európskej únii.

Výsledkom je: - Použitie BPA ako monoméru pri výrobe plastových materiálov a predmetov je povolené nariadením (EÚ) č. 10/2011, pričom SML (maximálne povolené množstvo danej látky uvoľnenej z materiálu) je 0,05 mg / kg.

Expertná skupina FDE a Plastics Europe privítala toto rozhodnutie ako pozitívny krok založený na vedeckých poznatkoch, ktorý pomôže zmierniť narušenie európskych trhov spôsobené zásahmi orgánov EÚ, pri zachovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

Na základe tohto rozhodnutia SWCA vyhlasuje, že podľa podmienok stanovených v Technickom kódexe, Kódexu správania sa, ako aj nariadení implementovaných v rámci Programu na zvyšovanie povedomia o hygiene, sú certifikovaní členovia SWCA auditovaní a poverení dodržiavaním správnych zdravotných a bezpečnostných protokolov pre použité výrobky a služby.

Výsledok: Akreditovaní členovia SWCA (fľaškovatelia a distribútori) dodávajú vodu v nádobách (19l PC fľašiach), ktoré sú schválené a bezpečné pre skladovanie potravín a nápojov!

Viac o BPA:


Archív správ

Posledné príspevky

Vybrané príspevky

bottom of page